Privacyverklaring

De privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens.
Ik, Artem Berezovskyi (hierna te noemen ‘Personal Trainer’) vind jouw privacy belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die ik verzamel. Deze gegevens worden uitsluitend door mij of namens mij gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Van wie verzamel ik persoonsgegevens?

Ik verzamel persoonsgegevens en persoonlijke data van gebruikers van mijn diensten.

Op welke manier worden gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld in intakes, persoonlijke consulten, via e-mail, telefoon, de website, sociale media, online formulieren via de website, (online) aanvragen voor informatie of diensten, via de nieuwsbrieven en via Virtual Gym Moving Smart App en Web App.

Welke gegevens verzamel ik?

Ik verzamel persoonlijke gegevens die ik nodig heb om een gepersonaliseerd voedings-, bewegings- en leefstijladvies te kunnen geven, afgestemd op de individuele gezondheid, dagelijks leven en voorkeuren op het gebied van voeding en beweging. Van de personen die een lidmaatschap aangaan verzamel ik de bankrekeningnummer voor een SEPA automatisch incasso dat via Mollie plaats vind. Primair gaat het om je naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, gezinssituatie, medicatie, je polisnummer en je zorgverzekeraar, relevante medische geschiedenis, of je rookt, je beroep, je doelstelling met de begeleiding, het ontstaan van je vraag en de huidige situatie van je gewicht, eventuele klachten, dieetverleden en of je aan beweging doet. Daarnaast verzamel ik ook gegevens uit het antropometrisch onderzoek, zoals gewicht, BMI, vet- en spierpercentage, middelomtrek en je energieverbruik. In de voortgangsgesprekken verzamel ik je ervaringen op basis waarvan we de begeleiding kunnen afstemmen of bijstellen. Als deze gegevens niet of niet eerlijk worden verstrekt, kan ik niet garanderen dat ik je een goed advies kan geven. Ik vraag aan het eind van je intake altijd of je zeker weet dat de gegevens eerlijk zijn verstrekt en of je daarvoor wilt tekenen. Via de online formulieren op de website en de nieuwsbrief worden gegevens gevraagd, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, die noodzakelijk zijn om de aanvragen te kunnen verwerken.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens op papier maximaal 2 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst van mijn dienst gebruik hebt gemaakt. De gegevens digitaal kunnen langer worden bewaard, omdat hierin ook veel kennis is verwerkt die ik op een later moment bij een andere cliënt opnieuw wil kunnen raadplegen, zonder dit opnieuw uit te hoeven zoeken. Als je gegevens worden bewaard, dan is dit geanonimiseerd. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Geheimhouding

Zoals ook vermeld in de Algemene Voorwaarden heb ik en mensen die werken bij en- of met Moving Smart geheimhoudingsplicht op grond waarvan het voor mij en mensen die werken bij en- of met Moving Smart verboden is om aan anderen mededelingen te doen over jou en over jouw situatie. Ik mag dit alleen doen als er gegronde redenen voor zijn om jouw gegevens te delen en als dat in het belang is van mijn dienstverlening of als ik dat nodig acht voor jouw gezondheid.

Inzage, wijzigen of verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die ik over je heb vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt hiervoor bellen naar +31 6 24 36 4550 of een e-mail sturen naar info@moving-smart.nl . Je financiële gegevens kan ik pas verwijderen na de bewaarplicht van 7 jaar.

E-mail / nieuwsbrieven

Ik houd alle cliënten, oud-cliënten en andere betrokkenen graag op de hoogte van mijn werk en dit gebeurt voornamelijk via de nieuwsbrieven, sociale media en de website.

Beveiliging

Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorg ik ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor mij. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatieve doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Ik behoud me het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, kunt je contact opnemen met mij via info@moving-smart.nl en bellen naar +31 6 24364550.

Copyright

Alle inhoud op mijn website, sociaal media, elk digitaal omgeving en al het drukwerk, valt onder mijn copyright, waarbij ik bronvermelding toepas, indien ik andere bronnen heb gebruikt voor mijn info. De informatie van mijn website en communicatiekanalen mag worden gedeeld via sociale media, mail etc., mits ik daarbij als bron vermeld word.

Contactgegevens

Mijn contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking en beheer van persoonsgegevens zijn:
Moving Smart: Telefoon: +31 6 24 36 4550 Email: info@moving-smart.nl

Contact image

Artem

Nu online

Hallo, neem gerust contact met mij op voor meer informatie.
by Best4u Media